Kabul Edilen Tebliğler Listesi

I. ULUSLARARASI AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVÎ SEMPOZYUMU
KABUL EDİLEN TEBLİĞLER LİSTESİ

1. ABDÜLHAFIZ Mecdi M. (Dr.) Kahire Ünv. "النبوة والأنبياء وعصمتهم عند أحمد ضياء الدين الكُمُشْخَانَوي"
2. ABDÜLHAMİD Abdülgani (Dr.) Hikmet Ünv. (NJR) "وقفات مع الآيات القرآنية في كتاب الشيخ أحمد ضياء الدين جوموشخانوي الشهير: " رسالة العابر في حق الأنص"
3. AKKAYA Veysel (Yrd.Doç.Dr.) KTÜ "Ahmed Ziyâüdddîn Gümüşhanevî'nin "Rûhu'l-Arifîn" Adlı Eserinde Allah Sevgisi"
4. AKTAŞ Hamza (Yrd.Doç.Dr.) GÜ "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’de Ahlâk Eğitiminin Metodları Ve Temel Prensipleri"
5. ALKAN Necmettin (Doç.Dr.) KTÜ "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhânevî:  Dönemin Osmanlısı ve “Zamanın Ruhu”nu Anlamak"
6. ASLAN Ahmet (Öğretmen) MEB (İstanbul) “Gümüşhanevi Dergahının Dünü Ve Bugünü"
7. ATICI Fatma (Yazar) İstanbul “Gümüşhanevî Hazretlerinde Sema Algısı"
8. ATİYYE Mahmud H. (Dr.) Kahire Ünv. "قضية الكفر والإيمان عند أحمد ضياء الدين الكُمُشْخَانَوي"
9. AYDIN Arafat (Uzm.Yrd.)- AYDIN Sare Nur (Dr.Öğr.) İstanbul "Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevî'nin Mısır Yılları Ve Mısır'da Verdiği İcâzetnâmelere Bir Örnek"
10. AYDOĞDU Rukiye (Uzm.Yrd.) Ankara "19. Yüzyıl Osmanlısında Tasavvuf-Hadis Geleneğinin Bir Temsilcisi: Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhanevî"
11. BİLGEN Osman (Yrd.Doç.Dr.) Iğdır Ünv. "Ahmed Ziyâuddin Gümüşhânevî (1813/1893)’nin Râmûzu’l-ehâdîs İsimli Eserinin Kaynakları"
12. BİLGİLİ İsmail (Yrd.Doç.Dr.) Karabük Ünv. "Necâtü'l-Ğafilîn" Şerhi "Şifâü'l-Mü'minîn"e Fıkhî Açıdan Bir Bakış"
13. BUDAK Hüseyin (Dr.) Gümüşhane “A.Z. Efendi’nin Şemaili, Ailesi, Doğduğu,Çocukluğunun Geçtiği Muhit, Vefat Tarihi ve Kütüphaneleri"
14. ÇAKIR Mehmet Saki (Öğr.Gör.) Dicle Ünv. "Câmiu'l-Usul ile Adab-ı Fethullah Arasında Hatm-i Hâcegân Erkân ve Âdâbı Bağlamında Bir Mukayese"
15. ÇAKMAK Muharrem (Yrd.Doç.Dr.) İnönü Ünv. "Tasavvufta Eğitim ve İrşad Metodu Olarak Mektup Üslubu ve Gümüşhanevi'nin Mektubu"
16. ÇİÇEK Yakup (Prof.Dr.) Marmara Ünv. "Ahmed Ziyaeddin'in Mecmuatu'l-Ahzab Adlı Eseri"
17. ÇİĞDEM Recep (Prof.Dr.) Harran Ünv. "Râmûzu’l-Ehâdîs’de Yer Alan Ahkam Hadislerinin Modern Hukukla Mukayeseli İncelenmesi"
18. DAĞ Mehmet  (Doç.Dr.) Atatürk Ünv. "Yedi Harf Meselesine Tasavvufî Bir Yaklaşım (Gümüşhanevî Örneği)"
19. DELİSER Bilal (Yrd.Doç.Dr.) GÜ "Kitabu'l-Abir ve Tefsir İlmi Açısından Değeri"
20. DEMİREL Harun Reşit (Yrd.Doç.Dr.) YYÜ "Ahmed Z. Gümüşhânevî’nin “Mecmûatu’l-Ahzâb” Adlı Kitabındaki Bazı Duaların Kaynakları Ve Etkileri"
21. DEMİRER Macit (Yrd.Doç.Dr.) Abant İ.B.Ünv. "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhânevî'nin Levâmiu'l-Ukûl Adlı Eseri"
22. DUMLU Emrullah (Yrd.Doç.Dr.) GÜ "A. Z.  Gümüşhanevî’nin Camiu’l-Mütûn Adlı Eserinde “meşekkat” Kavramı ve Hükümlere Etkisi"
23. ELİAÇIK Muhittin (Prof.Dr.) Kırıkkale Ünv. "Fevzî: Menâkıb-ı Ahmed Ziyâüddin-i Gümüşhanevî"
24. ELLEK Hasan (Yrd.Doç.Dr.) GÜ "‘Şeriat, tarikat, marifet ve hakikat’ Dörtlüsünde Şeriatın Yeri ve Önemi"
25. ERGİNLİ Zafer (Doç.Dr.) RTE Ünv. “Câmi ‘u’l-usûl’de Tasavvuf Terimlerine Toplu Bir Bakış”
26. FETTAHOĞLU Selahattin (Yrd.Doç.Dr.) GÜ "Gümüşhaneli Dergah-ı Şerifi’nde İcazetname Geleneği"
27. FİDAN Yılmaz (Yrd.Doç.Dr.) GÜ "Gümüşhanevî'de Aile Hukuku: Nikâh-Talâk ve Âdâbı"
28. GÖKTAŞ Vahit (Doç.Dr.) Ankara Ünv. "Osmanlı’nın Son Döneminde; Gümüşhanevi Dergahı Şeyhi A. Z. Gümüşhanevi’nin Ve Kelami Dergahı"
29. GÖMBEYAZ Kadir (Arş.Gör.) Uludağ Ünv. "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’nin Kayıp Fırak Risalesi: en-Netâyicü’l-i’tikâdiyye"
30. GÖZTEPE Yüksel (Yrd.Doç.Dr.) Cumhuriyet Ünv. "Ramuzu'l-Ehadis'de Geçen Zikirle İlgili Hadislerin İrşad Ve Süluk Yönünden Kritiği"
31. GÜL Halim (Yrd.Doç.Dr.) Karabük Ünv. "Nakşî-Halidî Şeyhi Ahmed Ziyaüddîn Gümüşhanevî’nin Şeyh/Mürşid Anlayışı"
32. GÜLLÜCE Veysel (Prof.Dr.) Atatürk Ünv. "Ahmed Z. Gümüşhanevî’nin Elfaz-I Küfre Dair İfadelerinin Kur’an Ayetleri Işığında Değerlendirilmesi"
33. GÜNEY Fikri  (Yrd.Doç.Dr.) GÜ "Ahmet Ziyauddin Gümüşhanevînin Eserlerinin Arap Dili ve grameri Açısından İncelenmesi"
34. GÜRLER Kadir (Doç.Dr.) Hitit Ünv. "Gümüşhânevî Dergâhından Osmanlı-Türk Modernleşmesi Sürecine Bir Destek: Ömer Ziyâuddin Dağıstânî"
35. GÜVEN Mustafa Salim (Yrd.Doç.Dr.) K.S.İ.Ü "Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî ve Şâziliyye"
36. HABERGETİREN Ömer Faruk (Yrd.Doç.Dr.) Karabük Ünv. "Gümüşhânevî’nin “el-‘Âbir..." İsimli Eserinin Tanıtılması ve Fıkhi Yönden Değerlendirilmesi"
37. HAKSEVER Ahmet Cahid (Doç.Dr.) Hitit Ünv. "Tasavvuf Geleneğinde Rüya: Ahmed Ziyâeddin Gümüşhanevi Örneği"
38. IŞITAN İbrahim (Yrd.Doç.Dr.) Karabük Ünv. "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’ye Göre Sûfi Benlik Dönüşümü"
39. İDİZ Ferzende (Yrd.Doç.Dr.) YYÜ "Gümüşhânevî'nin Câmiü'l-Usûlü'nde Ricâlü'l-Gayb Meselesi"
40. KALAFAT Yaşar (Dr.) Ankara "Uzak Geçmişten Gümüşanevî’ye ve Gümüşanevî’den de Günümüze Halk Sufizmi-Halk Tababeti Bağlantısı"
41. KARACA Hüseyin (Eğt.Gör.) DİB (Erzurum) "Bir Tasavvuf Klasiği Olarak Camiu'l-Usul"
42. KAVAK Abdülcebbar (Öğr.Gör.) AİÇÜ "Osmanlı’nın İlmî Ve Siyasî Hayatında İz Bırakan Hâlidî Şeyhleri Arasında  Gümüşhânevî ’nin Yeri"
43. KAZAN Ramazan (Doç.Dr.) SDÜ  "Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevî’de Öne Çıkan Üslûp Ve Üslûp Özellikleri"
44. KHASANOV Nodirkhon (Doç.Dr.) Fatih Ünv. "Gümüşhanevi'nin Eserlerinin Özbekçe Tercümeleri"
45. KHALLADİ Muhammed E. (Arş.Gör.) Cezair "دلائل التخلي والتحلي والتجلي"
46. KIZILER Hamdi (Yrd.Doç.Dr.) Karabük Ünv. "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’de Velayet Tasavvuru"
47. KİREMİTÇİ Ferdi (Yrd.Doç.Dr.) GÜ "Edebî Bir Tür Olan "Şemâîl" Bağlamında Gümüşhanevî Hazretleri"
48. KOÇOĞLU Kıyasettin (Yrd.Doç.Dr.) Bozok Ünv. "Gümüşhanevinin İslam Mezheplerine Bakışı"
49. KOÇYİĞİT Yakup (Yrd.Doç.Dr.) Karabük Ünv. "Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî ve Garâibü'l-ehâdîs İsimli Eseri"
50. KÖLE Bekir (Yrd.Doç.Dr.) Iğdır Ünv. "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî (1813/1893)’De Ruh- Nefis Mücahedesi"
51. KÖROĞLU Cemile Zehra (Yrd.Doç.Dr.) GÜ "Bilgi Sosyolojisi Perspektifinden Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevî Menkıbeleri"
52. KUTLUAY İbrahim (Doç.Dr.) Şırnak Ünv. "Râmuz el-Ehâdis ve Levâmiu’l-Ukûl Bağlamında A. Ziyâuddin`nin Hadis Şerhçiliği ve Sünnet Anlayışı"
53. KUZUDİŞLİ Ali (Yrd.Doç.Dr.) GÜ "Ramuzül Ehadis Ve Nevadir Hadislerin Dayanılmaz Çekiciliği"
54. KÜÇÜK Orhan (Doç.Dr.) GÜ "Risale-İ Nur Penceresinden Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi"
55. MEMİŞ Abdurrahman (Dr.) MEB (İstanbul) "Anadoluda Halidiyye Tarikatı ve Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Ekolü"
56. ÖGE Sinan (Doç.Dr.) Atatürk Ünv. "Ahmed Ziyaüdin Gümüşhanevî’de İman, Amel ve Ahlak İlişkisi"
57. ÖZEL Ahmet Murat (Yrd.Doç.Dr.) Yalova Ünv. "Meşreben Şazeli, Tarikaten Nakşi"
58. ÖZKÖSE Kadir (Prof.Dr.) GOP Ünv. "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin Tasavvufi İrşad Metodu"
59. ÖZSOY Abdulvahap (Yrd.Doç.Dr.) Atatürk Ünv. "Levâmiu’l-Ukûl ve Hadis Şerh Geleneğindeki Yeri"
60. PIRLANTA İsmail (Yrd.Doç.Dr.) GÜ "Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhanevî'nin Hayatı, Eserleri ve Yapmış Olduğu Etkileri"
61. SAĞIR Yusuf (Yrd.Doç.Dr.) ÇOMÜ "Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî’nin Kurduğu Kütüphâneler"
62. SARIKAYA Berat (Öğr.Gör.) GÜ "Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevî’nin Ulûhiyyet Anlayışı"
63. SARITAŞ Kamil (Yrd.Doç.Dr.) GÜ "Câmiu’l-Usul Bağlamında Gümüşhânevî’nin İnsan Anlayışı"
64. SIBGATULLİNA Elfine (Prof.Dr.) Rusya  "Kazan Tatarlarında Hâlidîlik ve Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sevgisi"
65. ŞEN Yusuf (Yrd.Doç.Dr.) Bayburt Ünv. "Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevî Özelinde Zahirî Ve Batınî Fıkıh"
66. ŞİMŞEK Halil İbrahim (Doç.Dr.) Hitit Ünv. "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî'nin Bakışıyla Nakşbendîliğin 11 Esası"
67. ŞİMŞEK Selami (Doç.Dr.) GÜ "Tasavvufta Esmâ-İ Hüsnâ’nın Kâmil İnsanda Tecellîsi -Ahmed Ziyâüddin Gümüşhânevî Örneği-"
68. TANRIVERDİ Hasan (Yrd.Doç.Dr.) GÜ "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’de Allah’ın Varlığının Temellendirilmesi"
69. TAŞCI Özcan  (Doç.Dr.) ÇOMÜ "Ahmed Ziyâüddin Gümüshanevi’de (1813-1893) Kelam-Tasavvuf Buluşması/Sulhu"
70. TELKENAROĞLU Merter Rahmi (Yrd.Doç.Dr.) GÜ "Kavâid-Davâbıt Ayrımı Bağlamında Gümüşhânevî’nin Câmiu’l-Mütûn’de Zikrettiği Özel Kurallar"
71. YALSIZUÇANLAR Sadık (Yazar) İstanbul "Bir erdem ve ahlak anıtı : Gümüşhanevî"
72. YENİBAŞ Hasan (Yrd.Doç.Dr.) Fatih Ünv. "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî ve Râmûzu'l-ehâdîs Adlı Eseri"
73. YILDIRIM Ahmet (Prof.Dr.) SDÜ "Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevî’nin Hadis Kültürü"
74. YILMAZ Fethullah (Yrd.Doç.Dr.) GÜ "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’de Makasıd Düşüncesi"

75. MAHMUDOV Sherzodhon (Doç.Dr.) Özbekistan "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin Eserlerinin Özbekistanda'ki Nüshaları"

76. OKUYUCU Cihan (Prof. Dr.) Gümüşhanevî Hakkında Temel Bir Kaynak: Mustafa Fevzi Efendi'nin Menâkıb-ı Ziyâiyyesi

77. KILIÇ Serap (Dr.Öğr.) İstanbul Ünv. "Vahdete Giden Yolda İlahi Aşk: Gümüşhanevi Örneği"

 

I. ULUSLARARASI AHMED ZİYAÜDDİN GÜMÜŞHANEVÎ SEMPOZYUMU
POSTER BİLDİRİ OLARAK KABUL EDİLEN TEBLİĞLER LİSTESİ*


1. ALATAŞ Çetin (Arş.Gör.) Bingöl Ünv. "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin Dünya ve Dünyalığa Dair Görüşleri"
2. ALKAN Harun (Arş.Gör.) Hitit Ünv. "Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevîye Göre Râbıta ve Teveccüh"
3. ALTUNTAŞ Abdurrahman (Yrd.Doç.Dr.) GÜ "Ahmed Ziyȃüddîn Gümüşhȃnevî’nin Tefsir Anlayışı"
4. ARSLANTÜRK E. Kutluhan (Yönetici) Sağlık Kurumu "Gümüşanevi Hazretlerinin Hayatında İslamın İzzeti ve  Durumundan Vazife Çıkarmak"
5. AYDOĞAN Mustafa (Şair) İstanbul "Gümüşhanevi Ve İlmin Mahiyeti "
6. BERBEROĞLU Tülay (Yazar) İstanbul "Gümüşhanevî Hazretlerinde Hz. Peygamber Sevgisi"

7.BOZKIR Ömer (Öğr.Gör.) Kafkas Ünv. "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'de Allah Aşkı"
8. ÇATAK Adem (Yrd.Doç.Dr.) GÜ "Gümüşhanevi'de İşari Yorum"
9. DEMİRTAŞ Öncel (Arş.Gör.) Ankara Ünv. "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’ye (1813-1893) Göre Mürid-Mürşid İlişkisinin Boyutları"
10. GÜMÜŞ BÖKE Emine (Dr.) İSMEK "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî ve Fıkıh"
11. GÜNAYDIN Mehmet (Öğr.Gör) K.S.İ.Ü "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî’nin Of’un Dinî-Sosyo Kültürel Yapısına Etkileri"
12. İŞTAR Emel (Arş.Gör.) KTÜ "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretlerinin İktisadi Alandaki Etkileri Üzerine Bir İnceleme"
13. KARAAĞAÇ Hilmi (Yrd.Doç.Dr.) GÜ "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi’de Dünya Ve Ahiret Hayatı"
14. KARABULUT Niyazi (Öğretmen) MEB(Gümüşhane) "Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi’nin Kırk Hadis’i Ve Kaynakları"
15. KARAMAN Cevdet (Lab.Tek.) Bingöl Devlet Hs. "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri'nin Mürşidi Mevlana Halid-i Bağdadi"

16. KURT Yeşim (Öğr.Gör) GÜ "Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî’ye İsnad Edilen Arap Dili İle İlgili Yazmalar (Yrd. Doç. Dr. S. Fettahoğlu ile birlikte)
17. SALAMA Walid (Dr.) Ankara Ünv. "أَحْمَد ضِيْاء الدِين جوموشخانوي.. إِمَامٌ فِى عَصْرِهِ وَشَاهِدٌ عَلَىَ اَلْعَصْرِ"
18. ŞAHİN Davut (Yrd.Doç.Dr.) GÜ "Levamiu'l-ukul'de Rivayet-Ayet İlişkisi"
19. TOPAL Yakup (Yrd.Doç.Dr.) GÜ "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî'nin Eğitim Anlayışı"


 * Sempozyum programının yoğunluğu nedeniyle listedeki tebliğler poster bildiri olarak kabul edilmiştir. Poster bildiriler, sempozyum broşüründe ve tebliğler kitapçığında yayınlanacaktır.