Writing Principles

 1. Bildiri tam metni PC Microsoft Office Word programında yazılmalı veya bu programa uyarlanarak gönderilmelidir. Bildiri metni, 20 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır. Metin, A4 boyutunda olmalıdır. Kenar boşlukları soldan 4 cm, sağdan 3 cm, üstten 3 cm ve alttan 3 cm şeklinde ayarlanmalıdır. Metin kısmı Times New Roman yazı tipi, 12 puntoyla, başlıklar bold olarak, metnin tamamı 1,15 satır aralıkla, dipnotlar ise tek satır aralıkla ve 10 punto ile yazılmalıdır. Paragraf öncesi ve sonrası 6 nk verilmelidir. Paragraf başları 1,25 girintili olmalıdır.

2. Bildirilerde Türk Dil Kurumu'nun İmla Kılavuzu dikkate alınır.

3. Bildirinin sonuna kaynakça eklenmelidir.

4. Dipnotlarda aşağıda belirtilen kaynak gösterme usullerine uyulması gerekir:

a. Kitap: Yazarın soyadı, adı, eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı (çev.:), tahkikli ise (tahk.:), sadeleştirme ise (sad.:), edisyon ise (ed.: veya haz.:), yayınevi, baskı yeri ve tarihi (örnek, İstanbul 2004), cildi (örnek; c. 4), sayfası (s.); yazma eser ise, yazar adı, eser adı (italik), kütüphanesi, numarası (no:), varak numarası (örnek, vr. 10b). Hadis eserlerinde cilt ve sayfadan sonra varsa hadis numarası belirtilmelidir.

b. Makale: Yazarın soyadı, adı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı (çev.:), yayınevi, baskı yeri ve tarihi, cildi (örnek; c. 4), süreli yayın ise (örnek; sayı: 3), sayfası (s.).

c. Basılmış sempozyum bildirileri ve ansiklopedi maddeleri, makalenin referans veriliş düzeniyle aynı olmalıdır.

d. Dipnotlarda ikinci defa gösterilen aynı kaynaklar için; sadece yazarın soyadı veya meşhur adı, eserin kısa adı, cilt ve sayfa numarası yazılır.

5. Arapça eser isimlerinde, birinci kelimenin ve özel isimlerin baş harfleri büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Farsça, İngilizce, vb. diğer yabancı dillerdeki ve Osmanlı Türkçesi ile yazılan eser adlarının her kelimesinin baş harfleri büyük olmalıdır.

6. Ayetler sure adı, sure no / ayet no sırasına göre verilmeli (örnek, el-Bakara, 2/10).

7. Özet ve Abstract: Bildiride çalışmanın ana noktalarını yansıtacak şekilde 150-200 kelimelik bir Özet ve Abstract bulunmalıdır. Türkçe bildirilerde Özet, İngilizce bildirilerde ise Abstract önce gelmeli ve ilgili başlık altında yazar adlarından hemen sonra iki satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Türkçe bildirilerde, Abstract'tan önce bildiri başlığının İngilizcesi, İngilizce bildirilerde ise Özetten önce bildiri başlığının Türkçesi yer almalıdır. 

8. Anahtar Kelimeler/Keywords: Özetten sonra 3-5 arası Anahtar Kelime ve Abstract'tan sonra 3-5 arası Keywords yer almalıdır.